Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2015

danio
11:19

Marek Kaczmarzyk Neurony lustrzane - umysły bez granic TEDxBydgoszcz

Neurony lustrzane rzuciły nowe światło na uczenie się złożonych zachowań społecznych. Ludzki mózg nie ma sensu bez mózgów innych ludzi w pobliżu, a modele rzeczywistości jakie budują dla nas nasze mózgi, są w znacznym stopniu zależne od komunikatów wysyłanych przez innych ludzi.

August 15 2015

danio
15:00
Reposted bymagolek22 magolek22

August 08 2015

danio
09:35
1170 a7e9 500
Reposted bythisgamehasnonameeduartenplepleSzczurekKarmazyn

August 03 2015

danio
19:31
Reposted byOsorkoniusedhelljethragitanaKay87

August 01 2015

danio
09:04
Reposted byemciuSzczurekstraycatsstefaniaoskiKat0rstragglerDevikitsukokolokobiauekMilcatopydanoniskorepostedfromSe-bavertheershowmetherainbowjeyjeyjeymegustonanistaArecaSdudantonravenheartjbeanxannlevunemirandoanonimTrueHopeLove89chowchowhepiprefectrybastragglermakros

July 31 2015

danio
21:20
Reposted bytutustrikkstraycatFiodor11mauaksilence89amelinowaryba

July 29 2015

danio
17:17
2452 5c58 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaorelh orelh
danio
17:16
Reposted frombluephoenix bluephoenix vialexi lexi
danio
17:14
3400 a886 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaKik4s Kik4s
danio
17:13
3698 98bb 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vialadykenobi ladykenobi
danio
17:11
9986 88fd 500
Murica
Reposted fromaltramertes altramertes viaorelh orelh
danio
17:07
3873 8f69 500
Reposted fromcontroversial controversial viacocciuella cocciuella
danio
17:06
4641 efd3
Reposted fromorelh orelh
danio
17:05
0176 c38a
Reposted fromtichga tichga viacocciuella cocciuella
danio
17:04
1031 c6db
Reposted fromaunds aunds viapsychedlix psychedlix
danio
17:03
6855 fc43
Reposted fromiamstrong iamstrong viapsychedlix psychedlix
danio
17:02
Reposted fromsstefania sstefania viaratmani ratmani
danio
17:00
9830 4608
inside a CT (via pr0)
Reposted fromshallow shallow viacoloredgrayscale coloredgrayscale

July 27 2015

danio
22:56
6488 87a2 500
Reposted fromvianne vianne viaedhell edhell
danio
22:55
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl